Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) az OnlineHáz.hu Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”), mint az onlinehaz.hu ügyviteli szoftver (továbbiakban: „Szoftver”) fejlesztője és értékesítője, valamint a Szoftvert felhasználó ügyfelek (továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 1. Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: onlinehaz.hu Kft.
Szolgáltató székhelye: 2030 Érd, Balatoni u. 103/b.
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 13-09-220023
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Szolgáltató adószáma: 27838736-1-13
Szolgáltató honlapja: www.onlinehaz.hu
Szolgáltató központi telefonszáma: +36 30 200 6989
Szolgáltató központi e-mail címe: [email protected]

 1. Általános rendelkezések

2.1.        Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek minden olyan jogviszonyra, amely a Szolgáltató által kínált Szoftver, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások Ügyfél által történő felhasználására és igénybevételére irányul. A Szoftver és a Szoftverhez kapcsolódó szolgáltatások (továbbiakban: „Szolgáltatások”) mindenkori listája és leírása a Szolgáltató www.onlinehaz.hu honlapján (továbbiakban: „Honlap”) érhetőek el.

2.2.        Az Ügyfél a Szoftvert és a Szolgáltatásokat közös képviselőként, tárasházkezelőként, szövetkezeti elnökként, intézőbizottsági tagként használja és veszi igénybe ügyfelei adatainak nyilvántartására és az általa kezelt egységek teljes pénzforgalmának nyilvántartására.

2.3.        Az Ügyfél havi felhasználási díj fizetése mellett a Szoftver bérlésére jogosult. Az Ügyfél felhasználási joga a mindenkori legfrissebb szoftververziókra terjed ki.

2.4.        A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szoftver és Szolgáltatások működését, tartalmát és funkcióit bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa, javítsa, kiegészítse, vagy Szolgáltatásokat kivezessen, illetve megszüntessen. A Szoftver és Szolgáltatások kivezetéséről, illetve megszüntetéséről a Szolgáltató 60 nappal előre, elektronikus levélben értesíti az érintett Ügyfelet. A Szolgáltató fenntartja a jogot továbbá, hogy a Szoftverhez kapcsolódóan, díjfizetés ellenében igénybe vehető új funkciókat és szolgáltatáscsomagokat tegyen elérhetővé.

 1. Szoftver megrendelése és számlázás

3.1.        Az Ügyfélnek a Szoftver megrendelésére az alábbi módokon van lehetősége.

3.1.1.     Személyes megrendelés

Az Ügyfélnek lehetősége van a Szoftvert személyesen a Szolgáltató székhelyén, vagy előzetesen egyeztetett helyszínen megrendelni. A személyes megrendelés után Ügyfél a Szoftver használatára jogosult, melyért havi elszámolás szerint utólag fizet a Szolgáltató által kiállított számla alapján.

3.1.2.     Telefonon történő megrendelés

Az Ügyfélnek lehetősége van a Szoftver telefonon történő megrendelésére. Telefonos megrendelésre a Szolgáltató központi telefonszámán (+36 30 200 6989) van lehetőség. A telefonos megrendelést követően a Szolgáltató az Ügyfél által megadott e-mail címre elküldi a megrendelés visszaigazolását, valamint a megrendelt Szoftverhez kapcsolódó elektronikus bejelentkezési adatokat. A telefonos megrendelés után Ügyfél a Szoftver használatára e-mail visszaigazolás után jogosult, melyért havi elszámolás szerint utólag fizet a Szolgáltató által kiállított számla alapján.

3.1.3.     E-mailen történő megrendelés

Az Ügyfélnek lehetősége van a Szoftver e-mailen történő megrendelésére. E-mailes megrendelésre a Szolgáltató központi e-mail címén ([email protected]) van lehetőség. Az e-mailes megrendelést követően a Szolgáltató az Ügyfél által megadott e-mail címre elküldi a megrendelés visszaigazolását. Az e-mailen történő megrendelés után Ügyfél a Szoftver használatára jogosult, melyért havi elszámolás szerint utólag fizet a Szolgáltató által kiállított számla alapján.

3.1.4.     Online megrendelés

Az Ügyfélnek lehetősége van a Szoftver online megrendelésére a Szolgáltató Honlapján keresztül. Az online megrendelés után Ügyfél a Szoftver használatára jogosult e-mail visszaigazolás után, melyért havi elszámolás szerint utólag fizet a Szolgáltató által kiállított számla alapján.

3.2.        Az Ügyfél a megrendelés során minden esetben köteles az alábbi adatokat megadni a Szolgáltató részére:

 • név/cégnév
 • székhely
 • érvényes adószám
 • kapcsolattartó neve
 • kapcsolattartó e-mail címe

 

Az Ügyfél köteles a megrendelés során megadott adatainak változásait haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 3 munkanapon belül a Szolgáltató részére bejelenteni, valamint az adataiban bekövetkezett változás tényét hitelt érdemlően igazolni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt.

3.3.        A Szolgáltató nem köteles vizsgálni az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát, valamint képviseleti jogosultságának terjedelmét. Az Ügyfél képviseletében eljáró személy nyilatkozata minden körülmények között köti az Ügyfelet, melynek vonatkozásában a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt.

3.4.        A megelőző havi előfizetési díjról Szolgáltató az Ügyfél által megadott e-mail címre megküldi a Szoftver bérléséről szóló számlát. Az Ügyfélnek lehetőséget biztosítunk a számla elérésére az onlinehaz.hu rendszerben a számlázás menüpontban. Jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a számlát a fenti módon állítsa ki, tárolja és továbbítsa.

3.5.        Átutalás esetén a Felhasználó Szolgáltató felé fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége abban az időpontban minősül teljesítettnek, amikor az adott összeg a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírásra került.  

 1. Szoftver bérlése     

4.1.        Az Ügyfélnek kizárólag havi konstrukcióban történő bérlésre (továbbiakban: „Bérlés”) van lehetősége. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Bérlés lehetőségét és feltételeit egyedi elbírálás alapján határozza meg.

4.2.        A Bérlés elengedhetetlen rendszerkövetelménye a felhő alapú elérést biztosító, folyamatosan működő élő internetes kapcsolat az Ügyfél részéről.

4.3.        Havi bérlési konstrukció

4.3.1.     Havi bérlés esetén a Szoftverre vonatkozó felhasználási jogot a Szolgáltató határozatlan időtartamra biztosítja az Ügyfél részére. Az Ügyfél havi bérlés esetén a Szoftver használatáért havi felhasználási díjat fizet a Szolgáltató részére. A megelőző hónapra esedékes felhasználási díjra vonatkozó elektronikus számla minden hónap 10. napjáig kerül megküldésre az Ügyfél által megadott e-mail címre. A Szolgáltató jogosult a felhasználási díjat egyoldalúan módosítani, melyről a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal írásban, vagy e-mail útján értesíti az Ügyfelet.

4.3.2.     Amennyiben a megelőző hónapra esedékes felhasználási díj legkésőbb a tárgyhónap utolsó munkanapjáig nem kerül az Ügyfél által rendezésre, úgy a Szolgáltató a Szoftverhez történő hozzáférést, valamint a Terméktámogatás alapján igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat, a következő hónap első munkanapjától kezdődően jogosult felfüggeszteni. Az Ügyfél a felfüggesztés időtartama alatti időszakra is köteles felhasználási díj megfizetésére.

4.3.3.     Amennyiben a 4.3.2. pont szerinti felfüggesztés időtartama alatt az elmaradt felhasználási díj kiegyenlítésre kerül, úgy a Szolgáltató a díj megfizetését követő 1 munkanapon belül aktiválja az Ügyfél hozzáférését a Szoftverhez, valamint az Ügyfél ismét eléri a Terméktámogatás alapján igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat.

4.3.4      Amennyiben a 4.3.2. pont szerinti felfüggesztés kezdőnapjától számított 60 napon belül az elmaradt felhasználási díj kiegyenlítésére nem kerül sor, úgy a Szolgáltató az Ügyfél hozzáférését jogosult véglegesen letiltani és a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

4.3.5.     Bármelyik fél jogosult a Bérlésre vonatkozó szerződést a másik fél részére címzett írásbeli nyilatkozattal, a tárgyhónap 15. napjáig, a tárgyhónap utolsó napjára felmondani. Az Ügyfél a felmondásra vonatkozó nyilatkozatot köteles a Szolgáltató [email protected] e-mail címére is megküldeni.

 1. Felhasználási feltételek

5.1.        A Szoftver a szerzői jog, a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt állnak. Az Ügyfél a Szoftver bérlésével felhasználási jogot szerez, azonban nem szerzi meg a Szoftver tulajdonjogát. A Szoftver vonatkozásában a jelen ÁSZF alapján kifejezetten át nem engedett jogokat a Szolgáltató fenntartja.

5.2.        Az Ügyfél a Szolgáltató által forgalmazott Szoftver esetén kizárólag üzleti célokra történő belső használatra jogosult. Jelen ÁSZF értelmében az Ügyfél harmadik személyre át nem ruházható, nem kizárólagos jogot kap arra, hogy a Szoftvert használja. Az Ügyfél a Szoftver felhasználására harmadik személynek további engedélyt nem adhat, nem jogosult azt harmadik személy részére sem ingyenesen, sem bármilyen természetű ellenszolgáltatás fejében, bérbe vagy haszonbérbe adni, azt bármilyen módon harmadik személynek átadni, harmadik személy számára elérhetővé tenni, illetőleg a saját harmadik személlyel szemben fennálló kötelezettségének biztosítékaként vagy garanciájaként felhasználni. Az Ügyfél nem jogosult a Szoftvert visszafejteni, megváltoztatni vagy más módon átalakítani.

 1. Terméktámogatás

6.1.        A Szoftver megvásárlásával az Ügyfél terméktámogatási szolgáltatásban (továbbiakban: „Terméktámogatás”) részesül.

6.2.        A Szoftver vonatkozásában biztosított Terméktámogatás az alábbi szolgáltatásokra terjed ki:

 • Ügyfélszolgálat (telefon, email);
 • Frissítés (módosítások, fejlesztések, jogszabálykövetés);
 • Folyamatos szakmai tájékoztatás.

6.2.1.     Ügyfélszolgálat

A Szoftver legújabb verzióit Ügyfél külön kérés nélkül megkapja, ehhez semmit nem kell tennie, köszönhetően a felhő alapú szolgáltatásnak. A Szolgáltató telefonos és e-mailes ügyfélszolgálati segítségnyújtást biztosít az Ügyfél részére, a Honlapon megadott elérhetőségeken és rendelkezésre állási időben. A Szolgáltató fogadja a Szoftverrel kapcsolatos javaslatokat, hiba- és panaszbejelentéseket. Az Ügyfélszolgálat kizárólag a Szoftverrel kapcsolatos általános és eseti jellegű, telefonon és emailben megválaszolható segítségnyújtásra terjed ki. Az ezen felüli szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe. A Szolgáltató vállalja, hogy a hiba- és panaszbejelentések kivizsgálását a beérkezést követő 48 munkaórán belül megkezdi.

6.2.2.     Frissítés és jogszabályi követés

A Szolgáltató vállalja, hogy a Szoftver működését érintő, illetve a működés alapjául szolgáló jogszabályok változását folyamatosan nyomon követi. Szolgáltató vállalja továbbá, hogy az informatikai rendszerek komplex természetéből, illetve a dinamikusan változó piaci környezetből adódóan a Szoftvert folyamatosan fejleszti, javítja és optimalizálja.

6.2.3.     Szakmai tájékoztató anyagok küldése

A Szolgáltató az Ügyfél részére elektronikus levél formájában határozatlan időszakonként tájékoztatást ad a Szoftverrel kapcsolatos újdonságokról, valamint a jogszabályi változásokról.

6.3.        A  terméktámogatásnak nem része

 • a nem megfelelő infrastruktúra vagy internet sávszélesség miatt bekövetkező lassulások, problémák kivizsgálása, megoldása;
 • helyszíni kiszállás;
 • távasztali szolgáltatás;
 • oktatás, konzultáció;
 • az a Megrendelői igény, amely jogszabályváltozásból ered, ugyanakkor szoftver módosítások nélkül megoldhatók a rendszerrel;

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Terméktámogatás részét képező igénybe vehető Szolgáltatások körét egyoldalúan módosítsa.

 1. Felelősség

7.1.        A Szoftver kizárólag olyan módon és célra használható fel, amely megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak, különös tekintettel a mindenkor hatályos adó-, számviteli-, munkajogi-, és társadalombiztosítási jogszabályokra.

7.2.        Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szoftvert kizárólag a saját felelősségére használhatja, és a Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél a Szoftver használata során tanúsított magatartásért. A Szoftverrel kiállított bizonylatok, listák és egyéb dokumentumok tartalmi helyességéért, valamint az azok alapjául szolgáló egyes gazdasági események valódiságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik, ezen dokumentumok helyességének teljes körű ellenőrzése mindenkor az Ügyfél kizárólagos felelőssége és kötelessége. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató köteles teljes mértékben együttműködni az eljáró hatóságokkal, az Ügyfél által esetlegesen elkövetett jogsértések vonatkozásában, így különösen – de nem kizárólagosan – köteles a hatóság megkeresése esetén az Ügyfélről, valamint az általa használt Szoftverről, valamint a Szoftverben tárolt és számára hozzáférhető adatokról adatot szolgáltatni.

7.3.        A Szolgáltató nem felel az Ügyfelet ért és a Szoftver használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. A Szolgáltató az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig kizárja a felelősséget bárminemű bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, helyettesítő termékek vagy szolgáltatások beszerzéséből fakadó költségekért, tulajdonban bekövetkezett kárért, üzleti forgalom kieséséért, üzleti információ elvesztésért, vagy bármiféle speciális, közvetlen, közvetett, eseti, gazdasági, fedezeti, vagy következmény kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, és attól, hogy az szerződésből, gondatlanságból, vagy más, felelősséget megalapozó tényből ered, ha ezek a Szoftver használatának vagy használhatatlanságának okán merültek fel, még abban az esetben is, ha az Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szoftver helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült károkért. A Szolgáltató kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Szoftverben kezelt adatokról heti, napi, óránkénti mentést biztosítson, mely szerint egy esetleges rendszerhiba után az utolsó óra adatbázisára a rendszer visszaálljon.

7.4.        A Szoftver és az informatikai rendszerek komplex természetéből adódóan, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Szoftver hibamentesen és zavartalanul működik. A biztonságos üzemelés érdekében fontos, hogy az Ügyfél a használat megkezdése előtt és a Szoftver kezelése során valamennyi elérhető tájékoztatást megismerjen, valamint valamennyi utasítást és tanácsot betartson. Fentiekre tekintettel, a Szolgáltató semmi esetre sem szavatolja, hogy a Szoftver kielégíti az Ügyfél üzleti folyamatai által támasztott egyedi igényeket, valamint, hogy megfelelnek az Ügyfél valamennyi felhasználói elvárásának. A Szoftverrel kapcsolatos egyedi igények és elvárások esetén kizárólag külön megállapodás és egyedi elbírálás alapján, térítés ellenében van lehetőség egyedi fejlesztések megrendelésére.

7.5.        Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy köteles biztosítani a megfelelő felkészültségű személyzetet a rendszer szakszerű üzemeltetéséhez, köteles a Szolgáltató részére minden adatot és információt biztosítani, amely a kivizsgáláshoz szükséges. Köteles továbbá a kivizsgáláshoz vagy javításhoz szükség esetén internet elérést, távoli hozzáférést, kiszállás esetén pedig arra alkalmas helyszínt és a Szolgáltató által meghatározott infrastruktúrát biztosítani.

7.7.        Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szoftver, valamint az azokhoz kapcsolódó Szolgáltatások valamennyi díja a jelen 5. pontban meghatározott felelősségkorlátozásra tekintettel került meghatározásra.

 1. Adatvédelem és adatkezelés

8.1.      A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások során rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az Adatvédelmi Szabályzatban (http://www.onlinehaz.hu/adatvedelem) rögzítettek szerint kezeli. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatát megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. Szerzői jogok

9.1.      Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szoftver felépítése, a Szoftverben található valamennyi szöveges és grafikai tartalom, védjegy, valamint a Szoftver működésének alapjául szolgáló valamennyi egyéb informatikai megoldás vonatkozásában a Szolgáltató kizárólagos szerzői jogokkal rendelkezik.

9.2.      A fenti szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatóak fel, nem hasznosíthatóak, nem sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

 1. Titoktartás

10.1.      A Szolgáltató és az Ügyfél kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymással folytatott megbeszéléseket, az egymás tudomására jutott valamennyi információt, dokumentumot és adatot üzleti titokként kezelik. A Felek üzleti titoknak tekintenek a gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást, vagy adatot, amelynek titokban maradásához méltányolható érdekük fűződik.

10.2.      A Szolgáltató és az Ügyfél üzleti titoknak tekinti különösen az alábbiakat:

 • a Szoftverrel, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti és/vagy technikai jellegű adat;
 • egymás tevékenységével, rendszereivel, termékeivel és szolgáltatásaival, kutatási és fejlesztési tevékenységével, szellemi alkotásaival, üzleti kapcsolataival és piaci lehetőségeivel, pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk;
 • harmadik személyekkel kapcsolatos, üzleti titoktartás kötelezettsége mellett kezelt és a harmadik személy engedélyével jogszerűen átadott adatok, amelyekhez a Felek szóbeli és írásbeli kapcsolattartás során vagy egyéb módon hozzáférnek vagy hozzáférhetnek.

 

10.3.      A Szolgáltató és az Ügyfél kötelezettséget vállalnak arra, hogy:

 • minden, üzleti titoknak minősülő információt és adatot a legszigorúbb üzleti titoktartás szabályai szerint kezelnek, legalább olyan gondossággal, mintha saját üzleti titkaikról lenne szó. Legalább olyan szabályok szerint, amelyeket saját üzleti titkaikkal kapcsolatban alkalmaznak, és kötelesek tartózkodni ezen információk más céljaira történő felhasználásától, továbbá harmadik személyek részére történő átadásától, ide nem értve azt az esetet, amikor és amely körben a felhasználáshoz vagy átadáshoz a másik fél előzetesen írásban, kifejezetten hozzájárult.
 • a tárgyalások és esetleges szerződéstervezetek vagy más kapcsoló iratok meglétéről, tárgyáról, tartalmáról és feltételeiről harmadik személyek részére tájékoztatást nem adnak.

10.4   A titoktartási kötelezettség értelemszerűen nem vonatkozik olyan adatokra és információkra

 • amelyek már az üzleti kapcsolat létrejötte előtt köztudomásúak voltak, vagy később (de nem a titoktartási kötelezettség megszegése miatt) köztudomásúvá válnak;
 • amelynek már azt megelőzően is jogszerűen a birtokában volt, hogy azt egymás részére átadták volna;
 • amelyek jogszabály erejénél, hatóság vagy bíróság intézkedésénél fogva nyilvánosak.

 

 1. Panaszügyintézés és jogérvényesítés

11.1.      Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével, valamint a Szoftverrel kapcsolatos kifogásait és panaszait – azok jellegétől függően – a Honlapon megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő. A Szolgáltató a kifogásokra 30 napon belül elektronikus úton válaszol.

11.2.      Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

11.3.      Az Ügyfél jogosult továbbá a követelésének bíróság előtti érvényesítésére is a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Szolgáltató és az Ügyfél jogvitáik esetére a magyar bíróságok joghatóságát, valamint hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

11.4.      A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött jogviszonyra a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 1. ÁSZF módosítása

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket, az Ügyfél előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlapon keresztül, vagy a Szoftver használata során megjelenő rendszerüzenetben, illetve elektronikus levélben tájékoztatja. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően, a Szoftver használatának megkezdésével válnak hatályossá az Ügyféllel szemben.

A jelen ÁSZF 2022. május 4. napjától hatályos.